SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Nimi: Savo-Karjalan ja Keski-Suomen Waristen sukuseura ry. Kotipaikka: Joensuu

2§ TOIMINTA JA TARKOITUS
-Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Wariksen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun
perinteitä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja
sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutoin edistää kotiseututyötä.
-Sukuseuran Waris-suvulla tarkoitetaan 1400-1500-luvulla Savoon tulleita alunperin Waris/Varis-
nimisiä henkilöitä ja heidän jälkeläisiään, jotka siirtyivät myöhemmin nykyisen Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueelle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura
-pyrkii järjestämään sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita toimintaan sopivia tilaisuuksia
-pyrkii keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsentensä tietoon
-harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa
-tekee yhteistyötä muiden paikallisten ja alueellisten yhteistyötahojen (alan toimijoiden) kanssa
-pyrkii pitämään luetteloa suvun jäsenistä
-Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita
rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräystä ja arpajaisia.
-Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton
tuottaminen jäsenilleen.

3§ JÄSENET
-Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta
on sukuun kuuluva tai avioliiton kautta on sukuun liittynyt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä
yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
-Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamlla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
-Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta kahdelta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

5§ JÄSENMAKSUT
-Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää
varsinainen sukukokous.

6§ HALLITUS
-Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu sukukokouksessa valitut puheenjohtaja ja
vähintään kolme (3) ja enintään (7) jäsentä. Jäseniä valittaessa otetaan huomioon eri sukuhaarojen
tasapuolinen edustus. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan tai ottaa keskuudestaan tai
ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, sekä voi
perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsentä
sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen
kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

7§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN JA TILINKÄYTTÖOIKEUS
Sukuseuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä tai
rahastonhoitajalla kaksi yhdessä.

Seuran tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla tai sihteerillä tai
rahastonhoitajalla kaksi yhdessä.

8§ TILIKAUSI JA TOIMINNAN TARKASTUS
Sukuseuran tilikausi on 1.1.-31.12.
Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen varsinaista sukukokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
sukukokousta hallitukselle.

9§ SUKUSEURAN KOKOUKSET
Seuran vuosikokouksena on varsinainen sukukokous, joka pidetään joka toinen/kolmas vuosi
hallituksen määräämänä päivänä huhti- syyskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran
sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmeakymmentä (30) vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai seuran kotipaikkakunnilla ilmestyvissä
sanomalehdissä tai ja sähköpostilla.

11§ SUKUSEURAN SUKUKOKOUKSELLE JÄTETTÄVÄT ESITYKSET
Esitykset on jätettävä vähintään kuukausi (1) ennen sukuseuran sukukokousta.

12§ VARSINAINEN SUKUKOKOUS
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitellään tilikausittain tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi
toimikaudeksi.

8. Päätetään hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten lukumäärästä.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään
3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
sukuseuran purkamisesta..
Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta
päättävän kokousen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat
samaan tarkoitukseen.
Saavutetut jäsenoikeudet on säilytettävä.

14§ YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.