SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys: 23.3.2019

Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. Rekisterinpitäjä (sukuyhteisö tai sukututkija)

Nimi: Suku- ja historiapalvelu Menneen jäljet/Ari Kolehmainen

Yhteystiedot: kolehmainen.ari@gmail.com

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Paavo Varis

Asema sukuyhteisössä, vastuualue: Seuran puheenjohtaja

Yhteystiedot: paavo.varis@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Savo-Karjalan ja Keski-Suomen Waristen sukuseuran sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen .

Sukutietojen käsittelyssä noudatetaan sukuyhteisöjen laatimia käytännesääntöjä.

5. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:

  • nimi, syntymäaika ja –paikka , vihkimisaika- ja paikka, asuinpaikka, kuolinaika ja paikka, arvo ja ammatti;
  • muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
  • suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:

  • väestötietojärjestelmä
  • muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
  • painetut lähteet
  • sukuun kuuluvien antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisterin perusteella tehty Sukuluettelo tai sen osa julkaistaan paperisena tulosteena, CD-levykkeellä, muistitikulla tai sukuseuran jäsensivuilla. Viime mainitussa tapauksessa se on jäsenten käytössä sukuseuran antaman käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta  häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.